انتخاب مربی برنامه ریزی مجازی

 

  1. انتخاب مربی ابعاد

انتخاب مربی برنامه ریزی جامع زندگی

دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی                  انتخاب مربی

 پس از خرید دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی به صورت خودکار شما یک کد دریافت میکنید که با داشتن این کد شما میتوانید برای هر کدام از ابعادتان (بعدهای : عقلایی ـ جسمی ـ روحی و روانی ـ اخلاقی ـ سبک زندگی و….)یک مربی برنامه ریز و مراقبه گر با تخفیف فوق العاده داشته باشید .

اگر چنانچه شما در دوره ی برنامه ریزی جامع زندگی شرکت کرده باشید درون سایت دارای امتیاز ویژه ایی هستید در اینصورت مشاوره گرفتن از یک استاد برای شما کاملا رایگان میشود  .

اهمیت این قسمت از وبسایت این است که بتوانید علاوه بر داشتن یک برنامه ریزی جامع از تخصص این اساتید استفاده کنید .

این قسمت از سایت فوق العاده حیاتی و مهم برای تداوم شما در رعایت اصول استاندارد برنامه ریزی است . 

پس از خرید دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی به صورت خودکار شما یک کد دریافت میکنید که با داشتن این کد شما میتوانید برای هر کدام از ابعادتان (بعدهای : عقلایی ـ جسمی ـ روحی و روانی ـ اخلاقی ـ سبک زندگی و….)یک مربی برنامه ریز و مراقبه گر با تخفیف فوق العاده داشته باشید .

اگر چنانچه شما در دوره ی برنامه ریزی جامع زندگی شرکت کرده باشید درون سایت دارای امتیاز ویژه ایی هستید در اینصورت مشاوره گرفتن از یک استاد برای شما کاملا رایگان میشود  .

اهمیت این قسمت از وبسایت این است که بتوانید علاوه بر داشتن یک برنامه ریزی جامع از تخصص این اساتید استفاده کنید .

پس از خرید دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی به صورت خودکار شما یک کد دریافت میکنید که با داشتن این کد شما میتوانید برای هر کدام از ابعادتان (بعدهای : عقلایی ـ جسمی ـ روحی و روانی ـ اخلاقی ـ سبک زندگی و….)یک مربی برنامه ریز و مراقبه گر با تخفیف فوق العاده داشته باشید .

اگر چنانچه شما در دوره ی برنامه ریزی جامع زندگی شرکت کرده باشید درون سایت دارای امتیاز ویژه ایی هستید در اینصورت مشاوره گرفتن از یک استاد برای شما کاملا رایگان میشود  .

اهمیت این قسمت از وبسایت این است که بتوانید علاوه بر داشتن یک برنامه ریزی جامع از تخصص این اساتید استفاده کنید .

تلفن پشتیبانی : 09211429398