تاثیر دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی از دیدگاه قران -دین

تاثیر دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی از دیدگاه قران – دین

در اين زمینه بايد ديد كه آيا در منابع ديني مي توانیم برنامه ريزي جامع داشته باشیم؟

در سوره يوسف خداوند جريان تعبیر خواب پادشاه را بیان مي دارد به اينكه: يكي از نمونه هاي بارز برنامه ريزي جامع و استراتژيك درمتون اسلامي برنامه ريزي جامع 15 ساله حضرت يوسف است كه در قرآن كريم به آن اشاره شده است ، آن سلطان به خوبي مسايل و مشكلات آينده را پیش بیني كرد و برنامه اي اقتصادي جامع و بلند مدتي را براي 55 سال كشور مصر طراحي نمود و بدين وسیله كشور را از بحران اقتصادي بزرگ و خطر قحطي و خشكسالي نجات داد .

حضرت علي )ع( اين حقیقت را اين گونه بیان میكند: لافقر مع حسن التدبیر ) در صورتي كه برنامه ريزي جامع وخوبي وجود داشته باشد هیچ گونه فقر وكم بود امكاناتي وجود نخواهد داشت( در روايت ديگر مي فرمايد: حسن التدبیر مع الكفاف اكفي من الكثیر مع الاسراف)بحار)ج 8 ص : 12   برنامه ريزي جامع زندگی به همراه امكانات به مقدار نیاز كار ساز تر از امكانات زياد همراه اسراف است( يعني اگر فرد يا سازمان امكانات مورد نیاز خود را در حد كفاف داشته باشد و براي استفاده مناسب از آنها بطور صحیح و خوب برنامه ريزي كند بهتر از آن است كه منابع و امكانات زيادي در اختیار داشته باشد ولي براي استفاده بهینه از آنها برنامه اي مناسبي نداشته باشد. امام علي)ع( در بیاني نوراني مي فرمايد: التلطف في الحیله اجدي منالوسیله.)غررالحكم روايت( 2025) ظرافت و دقت در برنامه ريزي بهتر از امكانات و ابزار است(

على )علیه السلام ( مى فرماید:العاقل من رفض الباطل 1 ؛ خردمند كسى است كه كلا امور باطل و بى هدف را كنار بگذارد

انسان موجودى است هدفدار؛ زیرا او جزئى از عالم هستى است و جهان هستى هدفدار است . خدا، كه جهان و انسان را آفریده است ، هدف مقدسى را در نظر داشته است . هیچ چیز این عالم بى هدف و لغو و بیهوده نیست . در جزء جزء جهان از ریز و درشت و خرد و كلان هدف و نظم و عقل و خرد به چشم مى خورد و انسان ، كه تنها موجود با اراده و انتخاب گر جهان است ، مورد توجه و هدف آفریدگار بوده است . بنابر این ،خود انسان كه انتخاب گر است و از قدرت عقل برخوردار است ، هرگز نباید بى هدف زندگى كند و نباید كارهاى او بدون هدف و انگیزه مقدس باشد. مهمترین ویژگى عقل همان انگیزه و هدف است و انتخاب كارهاى با هدف بهتر، مورد توجه فرد عاقل است . هرچه خرد آدمى بالاتر و عقلش كامل تر باشد، بیش تر به سوى امور مقدس و هدفدار مى رود و از امور باطل و بیهوده و لغو پرهیز مى كند . قرآن مومنین را به دورى از لغو ستایش مى كند و مى فرماید : « 2 ؛ آنان كه از امور بیهوده روى مى گردانند » و الذین هم عن اللغو معرضون .لهو و لعب یعنى بازى ها و امور سرگرم كننده كه انسان را به پوچى و بى هدفى مى كشاند، كه نهى شده و مورد نكوهش قرآن كریم است . امام على )علیه السلام ( نیز در سخنان خود این موضوع را مورد توجه قرار داده و فرموده است : من كثره لهوه قل عقله 3؛ کسى كه به امور بیهوده و بى هدف روى آورد، كم خرد است . لم یعقل من وله باللعب و استهتر باللهو و الطرب 4 ؛ خردمند نیست كسى كه سرگرم و شیفته بازیچه ها شود و به خوشگذرانى و امور بیهوده روى آورد . العاقل من لا یضیع له نفسا فیما لا ینفعه 5 .عاقل كسى است كه وقت خود را در امور غیر سودمند ضایع نسازد . افضل العقل مجانبه اللهو 6 ؛ برترین خردمندى ، دورى از امور پوچ و سرگرم كننده است

همین الان دانلود میکنم

yalenote.ir

تلفن پشتیبانی:

09211429398

دفترچه برنامه ریزی جامع زندگی ییل